МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

ВСТУП

Курс „Міжнародна торгівля" відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, що викладаються по спеціальності 6.050100 - „Міжнародна економіка".
Дисципліна базується на таких курсах як міжнародна економіка, міжнародні фінанси, транснаціональні корпорації, економіка зарубіжних країн, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Навчальна дисципліна "'Міжнародна торгівля", яка є важливою складовою теорії менеджменту ЗЕД, комплексно вивчає сутнісні риси міжнародної торгівлі, важливі теоретичні і практичні аспекти взаємодії сучасних національних економік з приводу руху товарів та послуг, основні тенденції та закономірності, притаманні динамічному розвитку міжнародних торгових відносин.

Мета курсу -  полягає у поглибленні та систематизації знань у галузі міжнародної торгівлі та набуття навичок реалізації міжнародної торговельної операції.
Завдання курсу - забезпечити засвоєння студентами теоретичних основ міжнародної торгівлі, її основних організаційних форм та особливостей національного і наддержавного регулювання міжнародних торговельних відносин.
Предметом дисципліни є відносини суб'єктів міжнародних ринків, що виникають в процесі підготовки та реалізації міжнародної торговельної діяльності.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
“Міжнародна торгівля”

Тема 1. Вступ до курсу “Міжнародна торгівля”.
Предмет курсу “Міжнародна торгівля”. Основи розвитку міжнародної торгівлі в сучасних умовах.
Взаємозв’язок понять “зовнішня торгівля” та “міжнародна торгівля”. Фактори, що впливають на розвиток міжнародної торгівлі.
Загальні сучасні особливості міжнародної торгівлі.

Тема 2. Сучасні теорії міжнародної торгівлі, що розвивають принципи класичних теорій.
Основні напрями досліджень економістів, що вивчають сучасний розвиток міжнародної торгівлі.
Теорія специфічних факторів Самуельсона-Джонса.
Теорема Рибчинського.

Тема 3. Теорії міжнародної торгівлі диференційованими продуктами.
Причини недосконалості класичних теорій міжнародної торгівлі з точки зору сучасних економістів.
Поняття та причини виникнення “ефекту масштабу”. Поняття “внутрішньогалузевої” та “міжгалузевої” торгівлі. Показники виміру внутрішньогалузевої торгівлі та їх застосування.
Взаємозв’язок внутрішньогалузевої та міжгалузевої торгівлі.

Тема 4. Динамічні моделі міжнародної торгівлі.
Вплив збільшення кількості факторів виробництва на криву виробничих можливостей країни. Основні типи економічного зростання.
Типи економічного зростання з точки зору їхнього впливу на міжнародну торгівлю.

Тема 5. Організація міжнародної торгівлі і розвиток світових  ринків сировинних товарів.
Товарна структура світового ринку. Процес встановлення світових цін. Організація торгів на міжнародних товарних біржах. Основні функції міжнародних товарних бірж на сучасному етапі. Процес проведення міжнародних товарних аукціонів, основні їх види та особливості організації. Організація міжнародної торгівлі через оптові закупки.
Особливості організації міжнародної торгівлі промисловими товарами та сільськогосподарською сировиною. Значення міжнародних товарних угод.

Тема 6. Особливості організації міжнародної торгівлі готовою продукцією.
Особливості сучасної торгівлі готовою продукцією та обладнанням. Організація торгівлі продукції в розібраному вигляді та прогресивна зборка. Особливості міжнародних орендних угод. Процес організації та проведення міжнародних торгів. Особливості проведення міжнародної зустрічної торгівлі. Процес проведення та особливості міжнародних виставок та ярмарок.

Тема 7. Сучасні особливості організації міжнародної торгівлі послугами.
Міжнародний ринок послуг та умови його формування. Особливості сучасного міжнародного франчайзинга. Сучасні форми міжнародного інжинірингу та комплексного інжинірингу.
Фінансовий лізинг. Інформаційні послуги. Страхування. Транспортні послуги. Професійні послуги. Будівництво. Туризм.
Основні різновиди послуг за класифікацією СОТ..
Генеральна угода щодо торгівлі послугами (ГАТС).

Тема 8. Роль СОТ у регулюванні міжнародної торгівлі.
Створення ГАТТ. Уругвайський раунд торговельних переговорів.
Система СОТ. Цілі та функції СОТ. Переговорний механізм СОТ.
Основні риси угод СОТ. Роль стандартів у міжнародній торгівлі. Міжнародні правила стандартизації. Угода про технічні бар’єри у торгівлі. Стандарти ІSО 9000. Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів. Загальні правила ліцензування імпортних операцій.
Стимулювання експорту шляхом відшкодування ПДВ. Заборонені та дозволені субсидії щодо експорту. Ставлення до добровільних обмежень експорту.

Тема 9. Міжнародні розрахунки та платежі за товарні поставки.
Розрахунки за допомогою чеків. Процедура інкасування: її етапи та особливості. Переваги розрахунків за допомогою чеків. Розрахунки за допомогою поштового переказу: його етапи та особливості.
Особливості розрахунків за системою SWIFT.
Поняття інкасової форми розрахунків та його специфічні риси. Основні типи інкасо.
Особливості документарного інкасо, у переліку комерційних документів якого є коносамент. Особливості документарного інкасо, у переліку комерційних документів якого є транспортна накладна.
Переваги документарного інкасо для експортера. Випадки використання чистого інкасо.
Учасники інкасової форми розрахунків.
Особливості оформлення чистого інкасо.

Тема 10. Сучасні форми експортного фінансування та їх вплив на розвиток міжнародної торгівлі.
Визначення поняття фінансування експорту. Види фінансування, змішані кредити. Сутність та поняття консорціональних кредитів. Напрями фінансування експорту. Основні форми фінансування експортерів та імпортерів. Можливості використання фірмових кредитів в процесі реалізації міжнародної торговельної угоди.
Особливості акцептного та акцептно-рабмурсного кредитування.
Сучасні форми фінансування міжнародних торговельних операцій.
Угоди кран ОЕСР щодо фінансування міжнародної торгівлі.
Основні методи фінансування експорту, прийняті в ЄС.

Тема 11. Ризики, які супроводжують реалізацію міжнародної торгівлі, страхування та фінансування експорту.
Основні види ризиків, які пов’язані з експортом. Основні методи уникнення ризику неплатежів. Міжнародні аспекти публічного страхування кредитів (Бернська спільнота, ОЕСР, ЕС).
Фінансування експорту у середньостроковому та довгостроковому періоді.
Напрями розвитку фінансування експорту у 90-х роках. Експортний лізинг, проектне фінансування, спільне фінансування.

Тема 12. Регулювання міжнародної торгівлі України.
Методи нетарифних обмежень. Ліцензування. Квотування. Контингентування. Митні формальності.
Митно-тарифне та податкове регулювання. Засоби валютного контролю і стимулювання промислового експорту.
Заходи валютного регулювання та податкового регулювання, що впливають на розвиток міжнародної торгівлі України.
Напрями зміни регуляторної політики в процесі приєднання України до СОТ. Основні переваги та ризики членства України у СОТ.

Тема 13. Міжнародна економічна інтеграція
Сутність та передумови економічної інтеграції.
Цілі інтеграційних об’єднань. Етапи економічної інтеграції.
Критерії відповідності економічної інтеграції інтересам світового співтовариства.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
з дисципліни "Міжнародна торгівля"

Основна література
1.    Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. – М.: 2003. – 314 с.
2.    Киреев А.  Международная экономика. В2-х ч.- М., 1997
3.    Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика./ Пер. с англ. –М, 1997.
4.    Міжнародна економіка. Підручник під ред А.П. Румянцева. 2-ге видання. -К.: „Знання”, 2004.
5.    Рокоча В.В. Міжнародна економіка.- К: „Таксон”, 2000.
6.    Сушко Л.Н. Международная торговля и торговая политика. – Харьков, 2002. – 64 с.
7.    Фомичев В.И. Международная торговля. – М.: 2000. – 446 с.
8.    Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля. – К.: 2003. – 255 с.

Додаткова література
9.    Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. – М.: 2003. – 271 с.
10.    Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг. – К.: 2003. – 280 с.
11.    Мартинюк О.В. Митне регулювання в країнах світу. – К.: 2003. – 160 с.
12.    Осика С.Г. Світова організація торгівлі. – К.: 2005. – 514 с.
13.    Покровская В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности.- М.: Юристь, 2000.
14.    Пузанов І.І. Формування умов зовнішньої торгівлі України. – К.: 2002. – 162 с.
15.    Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів. – Тернопіль, 2001.
16.    Шевчук І.Н. Міжнародні розрахунки і валютні операції. – Львів, 2004. – 148 с.
17.    Шнирков О.І. Торговельна політика Європейського Союзу. – К.: 2005. – 152 с.
18.    Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999.
19.    Тести з курсу “Міжнародні економічні відносини” для студентів економ. фахів денної та заочної форм навчання / КДТЕУ / Є.М. Воронова (уклад.). – К., 1998.
20.    Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. – 2. изд. – М.: ИНФРА- М, 2000.
21.    Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. ? Л.: Каменяр, 2003.