Теорії міжнародної економіки

ВСТУП
«ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Навчальна дисципліна “Теорії міжнародної економіки” вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю 8.050103 “Міжнародна економіка”.
Дисципліна є логічним продовженням курсів з мікро- та макроекономіки, міжнародної економіки. Вона завершує професійну теоретичну підготовку магістрів.
Мета: формування системи теоретико-методологічних знань про міжнародний рух товарів та функціонування світових товарних та фінансових ринків.
Завдання: надання знань про існуючі в теорії міжнародної економіки моделі міжнародної торгівлі та монетарного сектора зовнішньої економіки, про принципи дослідження міжнародних товаропотоків та потоків валюти, про методи ведення дослідження в галузі міжнародної торгівлі та світових валютних ринків; сформувати навички самостійного аналізу існуючих моделей міжнародної економіки і побудови власних моделей.
Предмет: моделі міжнародної економіки як сукупність моделей міжнародної торгівлі та світових валютних ринків.
Завершуючи опанування курсом “Теорії міжнародної економіки” студент має знати:
•    суть основних моделей міжнародної економіки та зовнішньоекономічної політики,
•    причини утворення конкурентних переваг на різних типах товарних ринків,
•    особливості поведінки суб’єктів світового ринку на кожному з відомих типів ринку,
•    причини нерівноваги платіжного балансу та можливості її усунення;
•    зв’язок між рівнем економічного розвитку країни, моделлю її зовнішньої економіки та її міжнародною спеціалізацією;
вміти:
•    виявляти оптимальну модель міжнародної торгівлі на окремих галузей народного господарства;
•    будувати моделі міжнародної торгівлі для окремих галузей народного господарства,
•    виявляти й аналізувати міжнародні конкурентні переваги виробників,
•    прогнозувати зміни в конкурентних перевагах виробників;
•    розрізняти причини дисбалансу зовнішньої економіки;
•    аналізувати стан валютного ринку.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
“Теорії міжнародної економіки”

Тема 1. Вступ до курсу “Теорії міжнародної економіки”
Предмет та задачі курсу “Теорії міжнародної економіки”. Загальний огляд теорій міжнародної економіки. Класифікації теорій міжнародної торгівлі. Структура курсу.

Тема 1.  Основи вільної торгівлі
Виграш від вільної торгівлі. Обмінна рівновага. Модель загальної рівноваги.


Тема 2. Теорія Рікардо:  торгівля двома товарами
Виробнича структура моделі. Принцип порівняльних переваг.

Тема 3. Модель Дорнбуша-Фішера-Самуельсона
Основна модель. Компаративна статика. Доповнення до основної моделі.

Тема 4. Модель динамічних порівняльних переваг
Базова модель. Динаміка спеціалізації. “Вузька зона переміщення”. Голландська хвороба.

Тема 5.  Модель Хекшера-Оліна-Самуельсона
Припущення та визначення моделі. Теорема Хекшера-Оліна. Теорема вирівнювання цін. Теорема Столпера-Самуельсона. Теорема Рибчинського.

Тема 6. Модель Рікардо-Вінера
Вихідні положення моделі. Можливості використання моделі в сучасних умовах.


Тема 7. Зовнішня торгівля за недосконалої конкуренції
Інтраіндустріальна торгівля. Монополістична конкуренція. Олігополія на світових товарних ринках.

Тема 8. Теоретичні основи торговельної політики. Торговельна політика на ринках з досконалою конкуренцією
Класифікація теорій зовнішньоторговельної політики. Інструменти зовнішньоторговельної політики. Механізм впливу митного податку. Природа імпортної квоти. Імпортне мито. Імпортна квота. Експортні субсидії та митні податки. Оптимальний митний податок. Внутрішні порушення і торговельна політика.

Тема 9. Торговельна політика за недосконалої конкуренції на вітчизняному ринку. Торговельна політика за іноземної ринкової влади на національному ринку
Національний монополістичний виробник, що конкурує з імпортом. Неузгоджена національна олігополія. Узгоджена національна олігополія. Оптимальна зовнішньоторговельна політика щодо іноземного монополіста. Митний податок. Оптимальний митний податок. Ламана крива попиту. Олігополія Курно. Олігополія Бертрана.


Тема 11. Макроекономіка відкритої економіки: модель Манделла-Флемінга
Формальне подання моделі. Внутрішньо- і зовнішньоекономічна рівновага та її встановлення. Зовнішні зміни в моделі за плаваючих валютних курсів. Монетарна і фіскальна політика за фіксованих валютних курсів.

Тема 12. Теорії платіжного балансу
Вплив зміни валютного курсу на платіжний баланс: підхід еластичності. Вплив зміни рівня цін на платіжний баланс: монетарний підхід. Вплив зміни доходу на платіжний баланс: підхід доходу.

Тема 13. Теорії валютного курсу
Теорія паритету купівельної спроможності. Визначення валютного курсу на основі теорії доходу. Монетарна теорія валютних курсів. Портфельна теорія валютних курсів.

Тема 14. Світова валютна система
Еволюція світової валютної системи. Європейська валютна система. Сучасні валютні системи. Валютна система України як складова світової валютної системи.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
з дисципліни "Теорії міжнародної економіка"
Основна:
1.    Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика:   движение товаров и факторов производства, - М.,1997.
2.    Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. /Пер. с анг. – М., 1997.
3.    Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. / Пер. с анг. - М., 1992.
4.    Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика.- М., 1998.
5.    Міжнародна економіка: Підручник / А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін. – К.: Знання-Прес, 2003.
6.    Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник: у 2 кн. Кн.1: Міжнародна торгівля: теорія та політика - К.: Таксон, 2000.
7.    Рокоча В.В. Міжнародна економіка. Кн. 2:Монетарна теорія міжнародної економіки. – К.: Таксон, 2003.
8.    Рут Ф.Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. /Пер. з анг. – К., 1998.
9.    Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів. Підручник - Тернопіль: Економічна думка, 2001.
10.    Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход./Пер. с анг. – М., 1996
11.    Сальваторе Д. Международная экономика. /Пер. с анг. – М., 1999.

Додаткова:
12.    Abele, H. Einfuerung in die Volkswirtschaftheorie. Wien, New York. 1991.
13.    Argy V. Exchange-Rate Management in Theory and Practice. Princeton University, Princeton Studies in International Finance. 1982. № 50.
14.    Bhagwati, J. “On the Equivalence of Tariffs and Quotas”. in R. Baldwin, et al. Trade, Growth and the Balance of Payments. Chicago. 1965.
15.     Bickerdike C. The Instability of Foreign Exchange // Economic Journal. 1920. № 30. стор. 118 – 122.
16.     Bilson J. The Monetary Approach to the Exchange Rate: Some Empirical Evidence. IMF-Staff Papers. 1978. № 25. Стор. 48 – 75.
17.    Black S. International Money Markets and Flexible Exchange Rates // Princeton Studies in International Finance. 1973. № 32.
18.    Bordo M. The Classical Gold Standard: Some Lessons for Today // Federal Reserve Bank of St. Louis Review. 1981. № 63. Р. 2 – 17.
19.    Bordo M., Schwartz A. A Retrospective on the Classical Gold Standard. 1821 – 1931. Chicago: University of Chicago Press. 1984.
20.    Borchert, M. Aussenwirtschaftslehre, Theorie und Politik. Wiesbaden. 1987.
21.    Brander, J. and Spencer, B. “Tariffs and the Extraction of Foreign Monopoly Rents Under Potential Entry”. Journal of Economics 1981. 14:371-389.
22.    Branson W. Asset Markets and Relative Prices in Exchange Rate Determination // Sozialwissenschaftliche Annalen. 1977. № 1. Р. 69 – 89.
23.    Broll, U. Internationaler Handel: Einfuerung. Muenchen, Wien. 1997
24.     Casas, F.R. “Monopoly as a Basis for Trade”. Journal of Economics  1989.
25.     Claasen E.M. Der monet?re Ansatz der Zahlungsbilanztheorie. Weltwirtschaftliches Archiv. № 11. 1975. – 880.
26.    Claassen E. The Keynesian and Classical Determination of the Exchange Rate. Weltwirtschaftliches Archiv. 1983. № 119.
27.    Cooper R. The Gold Standard: Historical Facts and Future Prospects // Brookings Papers on Economic Activity. 1982. № 1. Р. 1 – 45.
28.    Corden  M.W “Monopoly, Tariffs and Subsidies”. 1967.
29.    Corden M.W. The Theory of Protection. Oxford. 1971.
30.    Corden M.W. Trade Policy and Economic Welfare. Oxford. 1974.
31.    Corden M.W. Inflation, Exchange Rates and the World Economy. London. 1977.
32.    Corden M.W. Protection, Growth and Trade. London. 1985.
33.    Cowan, S.G.B. “Trade and Competition Policies for Oligopolies”. WA  1989.
34.    Deardorff, A. and Stern, R., eds. The Stolper-Samuelson Theorem: A Golden Jubilee. Ann Arbor: University of Michigan Press. 1994.
35.    Dixit, A. “Tax policy in open economies.” in A. Auerbach and M. Feldstein (eds.), Handbook of Public Economics. 1985.
36.    Dixit, A., Norman, V. Aussenhandelstheorie. Muenchen, Wien. 1982.
37.    Dornbusch R. Devaluation, Money, and Nontraded Goods // American Economic Review.1973. № 63.
38.    Dornbusch, R., Fischer, S., and Samuelson, P. “Comparative Advantage, Trade and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods”. American Economic Review 1977. 67:823-839.
39.    Dornbusch R. Exchange Rate Economics: Where Do We Stand? // Brookings Papers on Economic Activity. 1980. № 1. Стор. 143 – 94.
40.    Dornbusch R. Expectations and Exchange Rate Dynamics // Journal of Political Economy. 1976. № 84. Стор. 1161 – 1176.
41.    Ethier, W. “The Theory of International Trade”. in L. Officer, ed. International Economics. Boston: Kluwer. 1987.
42.    Frankel Jeffrey. Monetary and Portfolio-Balance Models of Exchange Rate Determination // Bhandari J.S., Putman B.H. Economic Interdependence and Flexible Exchange Rates. Cambridge. 1983. Стор. 84 – 115.
43.    Frankel Jeffrey. On the Mark: A Theory of Floating Exchange Rates Based on real Interest Rate Differentials // American Economic Review. 1979. № 69. Стор. 610 – 622.
44.    Frankel J., Johnson H. The Monetary Approach to the Balance of Payments. London. 1976.
45.    Frenkel Jacob. A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrine Aspects and Empirical Evidence // Scandinavian Journal of Economics. 1976. № 78. Стор. 200 – 224.
46.    Frey, B.S. Internationale Politische Oekonomie. Muenchen. 1985.
47.    Friedman M., Schwartz A. A. Monetary History of the United States: 1867 to 1960. Princeton: Princeton University Press. 1963.
48.    Greenaway, D. and. Milner, C. The Economics of Intra-Industry Trade. Oxford: Blackwell. 1986.
49.    Genberg H. Effects of Central Bank Intervention in the Foreign Exchange Market. IMF-Staff Papers. 1981. № 28. Стор. 451 – 476.
50.    Grubel, H. and Lloyd, P. Intra Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade with Differentiated Products. London: Macmillan. 1975.
51.    Haberler G. The Market of Foreign Exchange and the Stability of the Balance of Payments // Kyklos. 1949. № 3. стор. 193 – 218.
52.    Hawtrey R. The Gold Standard in Theory and Practice. London. 1947.
53.    Heckscher, E. “The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income”. in H. Ellis and L. Metzler, eds. Readings in the Theory of International Trade. Philadelphia: Blakiston. 1949. pp. 272-300.
54.    Helpman, E. “Increasing Returns, Imperfect Markets and Trade Theory”. in R. Jones and P. Kenen, eds. Handbook of International Economics (vol. 1). Amsterdam: North-Holland 1984. pp. 325-365.
55.    Helpman, E. and Krugman. P. Trade Policy and Market Structure. Cambridge, Massachusetts. 1989.
56.    Herderg, H. Preistheorie. Stuttgart, Berlin, Wien. 1989.
57.    Hillman, A., Ursprung, H. “Domestic Politics, Foreign Interests, and International Trade Policy.” American Economic Review. 1988. 78:729-745.
58.    Hillman, A. The Political Economy of Protection. Chur, London, Paris. 1989.
59.    Horiba, Y. “General Equilibrium and the Heckscher-Ohlin Theory of Trade: The Multi-Country Case”. International Economics Review 1974. 15:440-449
60.    Horwell, D.J. and Pearce, I. “A Look at the Structure of Optimal Tariff Rates”. International Economic Review 1970. 11:147-161.
61.    Hufbauer, G. and Erb, J. Subsidies in International Trade. Washington, DC. 1984.
62.    International Monetary Fund. The Monetary Approach to the Balance of Payments. Washington. 1977.
63.    Jacob K.D. Wechselkurs und Leistungsbilanz. Berlin. 1972.
64.    Johnson, H.G. The Two-Sector Model of General Equilibrium. London: Allen and Unwin. 1971.
65.    Jones, R. “A Three-Factor Model in Theory, Trade and History”. in J. Bhagwati, et al. Trade, Balance of Payments and Growth. Amsterdam: North-Holland. 1971. pp. 3-21.
66.    Jones, R. “Trade Taxes and Subsidies with Imperfect Competition”. EcLets  1987. 23:375-379.
67.    Jones, R. and Takemori, S. “Foreign Monopoly and Optimal Tariffs for the Small Open Economy”. Economic Review  1989. 33:1691-1707.
68.    Kennen P. Managing Exchange rate. London. 1988.
69.    Konrad A. Zahlungsbilanztheorie und Zahlungsbilanzpolitik. M?nchen. 1979.
70.    Kowalczyk, C. “Monopoly and Trade Policy”. Journal of International Economics  1994. 36:177-186.
71.    Krugman, P. “The Narrow Moving Band, the Dutch Disease, and the Consequences of Mrs. Thatcher: Notes on Trade in the Presence of Dynamic Scale Economies.” Journal of Development Economics 1987. 27: 41-55
72.    Krugman, P. “Increasing Returns and the Theory of International Trade”. in T. Bewley, ed. Advances in Economic Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 1987. pp. 301-328.
73.    Marshall A. Money, Credit and Commerce. London. 1923.
74.    Melvin, J. and Warne, R. “Monopoly and the Theory of International Trade”. Journal of International Economics 1973.3:117-134.
75.    Mundell R. International Economics. New York. 1968.
76.    Lehment H. Devisenmarktinterventionen bei flexiblen Wechselkursen. Die Politik des Managed Floating. T?bingen. 1980.
77.    Lerner A. The Economics of Control. New York. 1944.
78.    List, F. Das nationale System der Politischen Oekonomie. 4.Aufl. Jena  (Fischer). 1922.
79.    Mayer, W. “Short-run and Long-run Equilibrium for a Small Open Economy”. Journal of Political Economy 1974. 82:955-967.
80.    Mussa, M. “Imperfect Factor Mobility and the Distribution of Income”. Journal of International Economics 1982. 12:125-141.
81.    Ohlin, B. Interregional and International Trade. Cambridge: Harvard University Press. 1933.
82.    Ozga S.A. The Rate of Exchange and the Terms of Trade. London. 1967.
83.    Robinson J. Essays in the Theory of Employment. Oxford. 1937.
84.    Rose, K. Theorie der Aussenwirtschaft. Muenchen. 1989.
85.    Rybczynski T.N. “Factor Endowments and Relative Commodity Prices”. 1955.
86.    Samuelson, P. “A Modern Treatment of the Ricardian Economy: I. The Pricing of Goods and of Labor and Land Services”. Quarterly Journal of Economics 1959. 73:1-35.
87.    Samuelson, P. “A Modern Treatment of the Ricardian Economy: II. Capital and Interest Aspects of the Pricing Process”. Quarterly Journal of Economics 1959. 73:217-231.
88.    Samuelson, P. “International Trade and the Equalization of Factor-Prices”. Economic Journal 1948. 58:163-184.
89.    Sauernheimer K. Wechselkurstheorien im Lichte j?ngerer Erfahrungen. Jahrbuch f?r Sozialwissenschaften. 1981. № 35
90.    Siebert, H. Aussenwirtschaft. Stuttgart. 1994.
91.    Stolper, W., and Samuelson, P. “Protection and Real Wages”. Review of Economic Studies 1941. 9:58-73.
92.    Stolper W. The Multiplier, Flexible Exchange, and International Equilibrium // Quarterly Journal of Economics. 1950. № 64.
93.    Stegemann, K. “The Social Costs of Monopoly in an Open Economy”. Journal of Economics 1984. 17:718-730.
94.    Stigler, G. “The Ricardian Theory of Value and Distribution”. Journal of Political Economy 1952. 60:187-207.
95.    Tharakan, P.K.M. “The Economics of Intra-Industry Trade: A Survey”. Recherches Economiques de Louvain 1981. 47:259-290
96.    Ursprung, H. “Die Einfuerung politischer Elemente in die Theorie der internationalen Handelpolitik: Einige neuere Ergebnisse.” Geld und Waehrung. 1987. 3:28-40.
97.     Webb, M. Optimal Commercial Policy with Imperfect Foreign Supply. American Economic Journal 1985. 13:39-42.
98.    Willms M. Internationale W?ruhngspoliti. – M?nchen, 1995. S. 73-92.
99.    Wilson, C. “On the General Structure of Ricardian Models with a Continuum of Goods: Applications to Growth, Tariff Theory, and Technical Change”. Etrica 1980. 48:1675-1702.