ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ

ВСТУП
Курс "Транснаціональні корпорації" відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисціплін і є одними з профілюючих для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародна економіка".
Курси базуються на таких дисциплінах як "Міжнародна економіка", "Макроекономіка”, „Мікроекономіка”.
Дисципліни є інтегрованим курсом, що вивчає сучасні форми прямих іноземних інвестицій, транснаціональних корпорацій та глобального ведення бізнесу.
Успішна робота менеджера у сучасних ринкових умовах вимагає від нього широкого спектру знань із різних галузей науки. Тому при вивченні курсу "Транснаціональні корпорації” розглядаються сучасні теоретичні основи та комплекс форм глобального ведення бізнесу, відпрацьовуються навички розробки стратегії глобальних рішень та методів їх запровадження у міжнародному середовищі.
Головною метою дисципліни "Транснаціональні корпорації” є вивчення теоретичних та прикладних аспектів прямих іноземних інвестицій, розвитку транснаціональних корпорацій у глобальній економіці, розробки стратегії обгрунтування та прийняття міжнародних інвестиційних рішень.
Завданням дисципліни є опанування теорією та практикою прямих іноземних інвестицій, ознайомлення студентів з розвитком та функціонуванням транснаціональних корпорацій, особливостями регулювання їх діяльності та управління, впливу на економіку країн світу та Україну; набуття навичок аналізу економічних мотивів діяльності та результативності ТНК, обгрунтування та прийняття міжнародних інвестиційних рішень.
Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти прямих іноземних інвестицій, форми та тенденціїї розвитку транснаціональних корпорацій як суб’єкту глобального бізнесу  та міжнародних економічних відносин. Студенти навчаються: опановувати сучасну термінологію прямих іноземних інвестицій та глобального бізнесу; проводити аналіз глобальних стратегій транснаціональних корпорацій; розробляти  концепції міжнародних інвестиційних рішень тощо.
Значна увага в курсах приділяється інтерактивним методам навчання, а саме аналізу та обговоренню глобальних стратегій транснаціональних корпорацій  та міжнародних інвестиційних рішень на базі командних рішень та дискусій.
При викладанні дисціпліни  використовуються матеріали міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій.  Використання для самостійної творчої роботи новітніх матеріалів англійською мовою дозволяє студентам засвоїти сучасну міжнародну  термінологію, використовувати сучасні навчальні, наукові, аналітичні та методичні матеріали англійською мовою.                                                                                                                    
Курс "Транснаціональні корпорації" змістовно пов’язаний з такими дисциплінами: "Міжнародні фінанси", "Міжнародний фінансовий менеджмент" „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” (спеціальність "Міжнародна економіка") .


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
"Транснаціональні корпорації"

Тема 1.  Транснаціональні корпорації у глобальній економіці.
Теоретична та практична значимість курсу. Логіка та структура курсу. Транснаціональні корпорації у глобальній економіці. Роль транснаціональних корпорацій у виробництві, освоєнні природних ресурсів, наданні послуг, світовій торгівлі та технологічному трансфері. Дослідження проблем транснаціональних корпорацій у світовій економічній науці. Транснаціональні корпорації як проблема міжнародної економіки та політики. Діяльність ООН та міжнародних організацій стосовно ТНК.
Тема 2. Глобальний рух капіталу
Економічний зміст та основні форми глобального руху капіталу. Економічний зміст прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Правило Вальраса. Теорії прямих іноземних інвестицій. Теорія інтерналізації та еклектична теорія. Форми іноземних інвестицій. Прямі та портфельні інвестиції. Фактори ПІІ. Мотиви експорту та імпорту капіталу. Етапи просування та організаційні форми ПІІ. Фактори, що визначають особливості ПІІ в сучасних умовах. Особливості регіонального та галузевого розподілу ПІІ в сучасних умовах. Нові форми інвестування в сучасних умовах. Природа та зміст ризиків ПІІ. Політичні та економічні ризики ПІІ. Управління ризиками ПІІ. Діяльність спеціалізованих національних та міжнародних організацій щодо страхування ризиків ПІІ.
Тема 3. Стратегія та управління транснаціональними корпораціями
Транснаціональні корпорації (ТНК), їх суть та структура. Міжнародні корпорації, особливості їх функціонування. Глобальний підхід до джерел сировини. Транснаціональне розміщення виробництва. Транснаціональний маркетинг та глобальна експортна політика ТНК. Регулювання діяльності ТНК. Національне регулятивне середовище ТНК. Міжнародне регулювання діяльності ТНК. Суть глобальної стратегії ТНК. Глобальна, галузева та регіональна конкурентоздатність ТНК. Конкурентні переваги ТНК. Структура управління ТНК. Стратегічне управління в ТНК. Глобальний характер основних функцій управління в ТНК. Економічний механізм діяльності ТНК. Трансфертні ціни та їх економічні функції. Податкові умови діяльності ТНК. Міжнародне позиціювання активів ТНК.
Тема 4. Фінанси транснаціональних корпорацій
Основні форми залучення капіталу до ТНК. Основні джерела та структура фінансування ТНК. Міжнародне залучення портфельних інвестицій. Залучення акціонерного капіталу ТНК. Участь ТНК у приватизації. Міжнародне залучення кредитів та фінансові інструменти міжнародного ринку капіталу. Основні форми залучення кредитів для ТНК. Використання проектного фінансування в діяльності ТНК. Особливості фінансового менеджменту в ТНК. Методи управління фінансовими потоками в ТНК. Міжнародний контролінг та аудит в ТНК.\
Тема 5. Транснаціональні альянси
Інвестиційні та неінвестиційні форми транснаціоналізації. Переваги та області використання неінвестиційних форм транснаціоналізації. Суть та основні форми транснаціональних альянсів. Міжнародні ліцензійні угоди як форма транснаціональних альянсів. Економічний зміст ліцензування. Ціна ліцензії, фактори її визначення та границі. Ризики та управління ліцензійними угодами. Міжнародний франчайзинг, його зміст та управління. Транснаціональні консорціуми. Міжнародні контракти на управління. Міжнародні інвестиційні контракти "під ключ". Глобальні альянси та їх структура. Транснаціональні альянси у сфері фінансових послуг, авіакомпаній та в телекомунікаціях.
Тема 6. Роль ТНК в міжнародному трансфері технологій та інвестиції
Провідна роль ТНК у глобальному трансфері технологій. Глобальне лідерство ТНК в технологіях та інноваціях. Ступінчаста передача технологій ТНК. ТНК та технологічний прогрес країн, що розвиваються. Роль ТНК в основних міжнародних інвестиційних проектах. Особливості оцінки та управління міжнародними інвестиційними проектами. Структура фінансування міжнародних інвестиційних проектів.
Тема 7. Транснаціоналізація у сфері фінансових послуг
Тенденції транснаціоналізації фінансів. Транснаціональні банки та їх функції. Структура транснаціонального банку. Транснаціональні фінансові групи. Функції транснаціональних фінансових інститутів в глобальній фінансовій системі. Глобальні фінансові центри та їх функції. Офшорні фінансові центри та їх роль в глобальній економіці. Значення офшорних фінансових центрів у фінансовій діяльності ТНК.
Тема 8. Економічні результати діяльності транснаціональних корпорацій.
Економічні результати діяльності ТНК для країн-експортерів та імпортерів капіталу. Мікроекономічні ефекти ПІІ. Народногосподарська економічна оцінка ефектів ПІІ. ТНК та регіональна економічна інтеграція.
Потреба в залученні іноземних інвестицій до трансформаційних економік. Особливості інвестиційного середовища у трансформаційних економіках. Особливості регулювання діяльності ТНК в трансформаційних економіках. Регулятивне середовище іноземних інвестицій в Україні. Досвід та проблеми діяльності ТНК в економіці України.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
до курсу "Транснаціональні корпорації”
Основна

1. Транснаціональні корпорації. - К., Таксон, 2001.
2. Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. – Київ, „Либідь”, 2005.
3. Дэниелс Дж., Радеба Л.  Международный бизнес. - М., Дело, 1994,  гл. 6, 11, 13, 14, 15, 16, 19.
4. Киреев А.  Международная экономика. - М., Международные отношения.  2006,  гл. 9,11.
5. Рогач О.І., Шнирков О.І.  Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки. - К.,  ВЦ  "Київський університет",  1999, - 302 с.
6. Сприяння сталому економічному зростанню в Україні. - К., Альфа-Принт, 2001-  гл. 12,13,18.
7. Руденко Л. Транснаціональні корпорації. – К., КНЕУ, 2006.
8.Сутормина В.М.  Фінанси зарубіжних корпорацій. –К.: КНЕУ, 2004.
9. Іноземні інвестиції в Україні. – К., УкрІНТЕІ, 2004.

Додаткова

10. Портер М.  Международная конкуренция: конкурентное преимущество стран. - М., 1996.
11. Сливоцький А.  Міграція капіталу. - К., Пульсари, 2001.
12.Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління: Зб. Кодексів та принципів. - К. Міжнародна фінансова корпорація, 2002.
13. Гелд Д., МакГрю Е., Голдблат Д., Перратон Дж. Глобальні трансформації. – К, Фенікс, 2004 – гл.5.
14. Гілпін Р. Проблеми глобального капіталізму. – Харків, Каравела, 2004 - розд.6.
15. Губський Б.В.  Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К., Наукова думка, 1998.
16. Гаврилюк О.В. Іноземні інвестиції. - К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин, 1998.
17. World Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness.- NY-Geneva, United Nations, 2002.  – www.unctad.org
18. World Investment Report 2004. The Shift Towards Services. - NY-Geneva, United Nations, 2004. – www.unctad.org
19. World Investment Report 2005.  Transnational Corporations and Internationalization of R&D. - NY-Geneva, United Nations, 2005. – www.unctad.org
20. Eaker M., Fabozzi F., Grant D.  International Corporate Finance. – NY., The Dryden Press, 1996 – 588 p.
21. Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у  транснаціональних корпораціях. – К.: Кондор, 2004.